Статут

Затверджено
Загальними зборами учасників клубу
04.09.2013

СТАТУТ
Шкільного клубу підприємництва Рівненської української гімназії «СОКОЛИ»

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Клуб підприємництва «Соколи» є добровільною організацією при Рівненській українській гімназії, що створюється та діє на засадах єдності інтересів учнівської молоді. Метою об’єднання учнів, є спільні економічні погляди та прагнення до розвитку підприємницьких здібностей, отримання знань, навичок та умінь з підприємницької діяльності й популяризації бізнес-знань серед однолітків.
1.2. Клуб «Соколи» діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, статуту Рівненської української гімназії та статуту клубу.
1.3. Клуб діє на засадах: демократизму,добровільності, рівноправності, самоврядування, незалежності від політичних, релігійних та інших організацій та об’єднань.
1.4. Місцезнаходження клубу підприємництва «Соколи» м. Рівне, вул.24 Серпня 2.

II. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Основними цілями діяльності Клубу «Соколи» є :

 • розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва, необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
 • обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості
 • поглиблення знань і вмінь учнів з економіки;
 • формування навичок конкурентоспроможності особистості та лідерства;

2.2. Для виконання цілей у встановленому порядку, завданнями клубу є:

 • розповсюдження інформації про діяльність клубу на власному блозі;
 • організація та проведення вправ, ігор, вікторин, тренінгів, круглих столів із запрошенням фахівців та експертів;
 • приймання участі в економічних та інших конкурсах; створення проектів та презентацій.
 • сприяння змістовному та цікавому дозвіллю гімназистів;
 • співпраця з іншими організаціями, клубами підприємництва, державними та недержавними установами з метою обміну досвіду;
 • здійснення інших видів діяльності, не заборонені чинним законодавством.

2.3. Клуб «Соколи» самостійно визначає перспективні та поточні завдання, напрями та форми роботи.
2.4. Клуб може співпрацювати з міжнародними громадськими організаціями та спілками, підтримувати з ними прямі контакти та зв’язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному законодавству.

III. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Діяльність клубу «Соколи» базується на таких основних принципах:

 • повага гідності та особистої думки кожного члена клубу підприємництва;
 • відповідальність кожного члена клубу за виконання своїх обов’язків та доручень;

3.2. Клуб «Соколи» може застосовувати заходи заохочення своїх учасників.

IV. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ
4.1. Учасниками шкільного клубу підприємництва можуть бути учні 9–11 класів Рівненської української гімназії на добровільних засадах, які визнають та дотримуються Статуту клубу підприємництва «Соколи».
4.2. Питання про вступ до клубу розглядається на загальних зборах учасників клубу.
4.3. Права та обов’язки учасників клубу реалізуються згідно Статуту клубу підприємництва «Соколи».
4.4. Учасник клубу має право:

 • брати участь у діяльності клубу підприємництва «Соколи», презентувати результати своєї роботи;
 • обговорювати на загальних зборах будь-які питання діяльності клубу;
 • отримувати інформацію щодо діяльності клубу;
 • здійснювати інші дії, передбачені Статутом клубу.
 • учасник ШКП має право у будь – який час припинити участь у діяльності клубу у встановленому порядку;

Підставами виключення є:

 • заява за власним бажанням;
 • порушення Статуту клубу;
 • тривала відсутність на засіданнях клубу (більше одного місяця) без поважних причин.

Учасник клубу зобов’язаний:

 • відвідувати заняття та тренінги клубу;
 • приймати участь у виконанні завдань, визначених Статутом клубу;
 • дотримуватися у своїй діяльності вимог Статуту клубу;
 • підтримувати своїми діями авторитет клубу;
 • дотримуватись дисципліни, норм моралі та ділової конструктивної критики.

V. КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ ШКП «СОКОЛИ»
5.1. Клуб «Соколи» самостійно визначає свою організаційну структуру.
5.2. Керівними органами клубу є Загальні збори, керівною особою – президент клубу.
5.3 Засідання членів ШКП «Соколи» здійснюються не менше двох разів на місяць. Діяльність клубу триватиме не менше 2 років.
5.4 Час проходження гімназистами шкільної практики може бути використаний для проведення цікавих заходів учасниками ШКП.
5.5. Час літніх канікул виключається з графіку роботи клубу «Соколи».
5.6. Реалізація проектів та акцій членів ШКП «Соколи» може проводитись як на засіданнях клубу, так і в позашкільній діяльності, а також презентуватись іншим під час навчально-виховного процесу з метою популяризації ШКП.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
6.1 Діяльність клубу може бути припинена у зв’язку з реорганізацією або ліквідацією.
6.2 Клуб може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів.

VII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ КЛУБУ.
Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються Загальними зборами. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше, ніж 2/3 від кількості учасників клубу.